CERTIFICAT DE SOLIDESA

 

Què és?

  

  • És un document mitjançant el qual un tècnic competent un cop reconegut l’edifici i particularment els seus elements estructurals, informa que no s’observen lesions o degradacions aparents que pressuposin un comportament deficient de l’estructura segons allò que normalment es requereix a la seva tipologia.
  • El tècnic informa sobre les condicions aparents de solidesa de l’immoble desprès de la inspecció ocular.
  • El certificat/informe de solidesa assegura, sense tenir en compte vicis ocults o causes sobrevingudes, que l’immoble reuneix les condicions de solidesa per a l’ús a què se’l pretén destinar, d’acord amb la legislació vigent.

Quan es necessari?

  • El certificat de solidesa principalment és necessari:
  • En l’obertura o el canvi d'ús d’un local.
  • En la legalització d’un habitatge.
  • Per a l'obtenció de l'autorització administrativa per a l’obertura i funcionament de centres educatius privats, així com en la tramitació de la modificació de l’autorització per qualsevol canvi que afecti als locals del centre. (DECRET 122/2012, de 9 d'octubre)