INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (ITE) - CERTIFCAT D'APTITUD DE L'EDIFICI

Què és?

 

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

 

Preguntes freqüents

 • - Quin és el seu objectiu?
 • Té per objecte fomentar la conservació, el manteniment i la rehabilitació i l’adequació funcional dels edificis d’habitatges mitjançant la regulació de la inspecció tècnica, l’aprovació del Programa d’inspeccions obligatòries i l’establiment del contingut del llibre de l’edifici, per als edificis d’habitatges d’obra nova o resultants d’una gran rehabilitació i per als edificis d’habitatges existents.
 • - Quins edificis han de superar l'inspecció?
 • Edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial, construïts fa 45 anys. No edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.
 • - Qui ha de sol·licitar el certificat d'aptitud?
 • La comunitat de veïns o el propietari de l'edifici després de que el tècnic pertinent hagi fet la inspecció visual i sigui entregat l'informe tècnic.
 • - Què passa si no es presenta?
 •  La conseqüència en els supòsits en què sigui exigible pot comportar la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables segons el que preveu la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. 
 • Quan ha de presentar-se?
 •  1. Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

   

  Antiguitat edifici

  Termini per passar la inspecció ITE

  Entre 1951 i 1960

  Fins al 31 de desembre de 2015

  Entre 1961 i 1971

  Fins al 31 de desembre de 2016

  A partir de 1971

  L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

   

  2. Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

   

  Antiguitat edifici

  Termini per passar la inspecció ITE

  Anteriors a 1900

  Fins al 31 de desembre de 2016

  Entre 1901 i 1930

  Fins al 31 de desembre de 2017

  Entre 1931 i 1950

  Fins al 31 de desembre de 2018

  Entre 1951 i 1960

  Fins al 31 de desembre de 2019

  Entre 1961 i 1975

  Fins al 31 de desembre de 2020

  A partir de 1975

  L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat